Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním kontaktního formuláře uděluje subjekt údajů společnosti GENIUS ACTIVE s.r.o., IČ 19553498, se sídlem K Ládví 861/41, Čimice, 181 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 388345 (dále jen „správce“) souhlas,

aby jakožto správce v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“) a se zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon“), shromažďovala, uchovávala a zpracovávala níže uvedené osobní údaje.

 1. Účel zpracování

  Osobní údaje budou zpracovány a uchovány za účelem komunikace se subjektem údajů k řešení předmětu zprávy, kterou subjekt údajů odeslal správci v kontaktním formuláři, zpravidla za účelem navázání spolupráce a poskytování služeb ze strany společnosti.

 2. Právní důvod zpracování

  Právním základem zpracování je udělení souhlasu se zpracováním subjektem údajů uděleným odesláním kontaktního formuláře.

 3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

  Osobní údaje budou zpracovány v rozsahu, ve kterém je subjekt údajů dobrovolně poskytl v kontaktním formuláři, zejména jméno a příjmení, email, telefonní číslo.

 4. Příjemci osobních údajů

  Osobní údaje budou zpřístupněny jen jednatelům společnosti, paní Daně Müller a Danielu Férovi.

 5. Způsob zpracování

  Správce prohlašuje, že plní veškeré povinnosti vyplývající z GDPR a dalších právních předpisů, zpracovává osobní údaje zákonným, korektním a transparentním způsobem, v nezbytném rozsahu, za stanovenými účely a přijal vhodná technická a organizační opatření pro zabezpečení ochrany těchto osobních údajů.

  Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn osobní údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací, zpřístupňovat, ale vždy pouze osobám dle bodu 4., upravovat nebo pozměňovat (např. v případě, že se změní), vyhledávat, používat, předávat, ale opět pouze osobám dle bodu 4., uchovávat, třídit nebo kombinovat, blokovat či likvidovat.

  Osobní údaje budou zpracovány prostřednictvím automatizovaných, částečně automatizovaných, nebo neautomatizovaných prostředků zpracování, kdy se uplatní přiměřená technická, organizační a personálně bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování.

 6. Práva subjektu údajů

  Subjekt údajů má právo:

  • na přístup k jeho osobním údajům (dle čl. 15 GDPR)
  • požadovat opravu, doplnění (dle čl. 16 GDPR) či výmaz jeho osobních údajů (dle čl. 17 GDPR)
  • požadovat omezení zpracování jeho osobních údajů (dle čl. 18 GDPR)
  • využít práva na přenositelnost osobních údajů zpracovávaných správcem (dle čl. 20 GDPR)
  • vznést námitky proti zpracování osobních údajů (dle čl. 21 GDPR)
  • přezkum automatizovaného rozhodnutí (dle čl. 22 GDPR)
  • odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním (dle čl. 7 GDPR)
  • podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
  • využít další práva uvedené v právních předpisech o ochraně osobních údajů.

  Udělením tohoto souhlasu subjekt údajů prohlašuje, že byl správcem poučen o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že souhlas s jejich zpracováním může kdykoliv odvolat, a že byl zároveň informován o právu na přístup k osobním údajům, zejména pak o možnosti požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů a o tom, že správce nebo zpracovatel jsou povinni mu tuto informaci bez zbytečného odkladu předat.

  Bude-li se subjekt osobních údajů domnívat, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména budou-li osobní údaje nepřesné, nesprávné či neúplné, může správce nebo zpracovatele požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby takto vzniklý stav byl odstraněn, a to zejména blokováním, opravou, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a to zasláním své žádosti na e-mailovou adresu: mentor@mullerdana.com.

  Kontaktní osoba v otázce ochrany a zpracování osobních údajů je: Dana Müller, email: mentor@mullerdana.com.

  S případnými stížnostmi se subjekt údajů může obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz.

 7. Doba uchování

  Souhlas se zpracováním osobních údajů subjekt údajů uděluje na dobu 2 let s tím, že poté správce bezodkladně provede likvidaci poskytnutých osobních údajů.